هحفص یور رود هار زا لرتنک زا هدافتسا و شیامن

زا و هداد شیامن نویزیولت هحفص یور Samsung Smart Control رد MENU/123 همکد ندرشف اب ار هحفص یور رود هار زا لرتنک دیناوت یم امش

.دینک هدافتسا نآ

حرش

همکد

.دهد یم شیامن هحفص یور ار ونم

ونم

 

 

.دنک یم ارجا ار ادص صیخشت تیلباق

ادص صیخشت

 

 

.دهد یم ناشن ار امنهار هحفص

امنهار

 

 

.دهد یم شیامن ار یلعف تایوتحم ای همانرب هب طوبرم تاعلاطا

تاعلاطا

 

 

.دزادنا یم هار ار لاناك تسرهف

لاناك تسرهف

 

 

و بو رد وجتسج ،نویزیولت یاشامت لیبق زا - هناگدنچ یاه تیلباق زا دهد یم ناکما امش هب و هدرک میسقت ار نویزیولت هحفص

 

.دینک هدافتسا دحاو نآ رد - وئدیو شخپ

Multi-Link Screen

.دوش هعجارم "Multi-Link Screen اب هناگدنچ یاه یگژیو ای تاحفص یاشامت" هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب" "