همانرب دروم رد ینونک تاعلاطا لرتنک

.دیهد راشف ار INFO ای )دورو( Enter همکد ،دینک یم اشامت هک یا همانرب دروم رد تاعلاطا تفایرد یارب

.دینک باختنا همانرب تاعلاطا هرجنپ رد ارنآ ،یلعف همانرب دروم رد Timeshift تیلباق یارجا ای یروف طبض عورش ،تاعلاطا هدهاشم یارب

طبض یزیر همانرب ای ینامز همانرب هدهاشم میظنت یارب .دینک هدافتسا تسار ای پچ راد تهج یاه همکد زا ،هدنیآ یاه همانرب دروم رد تاعلاطا هدهاشم یارب

.دینک باختنا ار همانرب نآ ،همانرب یارب

.)تعاس نامز متسیس MENU MENU/123‏ ( دییامن میظنت ار نویزیولت تعاس ادتبا یتسیاب ،همانرب تاعلاطا هدهاشم یارب" "

.دوش هعجارم "اه همانرب طبض" هب ،طبض یزیر همانرب دروم رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب" "

.دیهد راشف ار INFO همکد ،درادناتسا رود هار زا لرتنک رد" "

.دشابن دوجوم لاصاً صاخ یاه همانرب یارب تسا نکمم و هدوب توافتم یدورو لانگیس عون ساسارب تسا نکمم همانرب تاعلاطا" "

.دوش هعجارم "ینامز همانرب هدهاشم یزادنا هار" هب ،ینامز همانرب هدهاشم دروم رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب" "

شخپ لانگیس رییغت

نونکا نتنآ شخپ لاح رد MENU ‏MENU/123

.دینک باختنا لاتیجید یاه همانرب تفایرد یارب ار دوخ یحیجرت شور دیناوت یم

.تسین یزاین دشاب هدش لصو هراوهام ای لباک هبعج هب نویزیولت هکیتروص رد تیلباق نیا هب" "

لاتیجید لاناک لانگیس تردق و تاعلاطا لرتنک

نونکا لانگیس تاعلاطا یبای بیع دوخ ینابیتشپ MENU MENU/123‏

.دینک لرتنک ار لاتیجید لاناک لانگیس تردق و تاعلاطا دیناوت یم امش HD لاناک تفایرد دوبهب و لاگنیس تردق شیازفا یارب نتنآ میظنت یارب لاگنیس تردق تاعلاطا زا دیناوت یم ،تسا هدش لصو ییاوه هناگادج نتنآ هب نویزیولت رگا" "

.دینک هدافتسا

.تسا دوجوم لاتیجید یاه لاناک یارب اهنت تیلباق نیا" "