اهرمیات زا هدافتسا

باوخ رميات زا هدافتسا

نونکا باوخ رمیات نامز متسیس MENU MENU/123‏

یا هقیقد 30 لصاوف هب ار رمیات دیناوت یم .دینک هدافتسا هدش یدنبرکیپ لبق زا ینامز هرود زا دعب نویزیولت راکدوخ ندرک شوماخ یارب تیلباق نیا زا دیناوت یم

.دینک میظنت تعاس 3 رثکادح یارب

نشور رمیات زا هدافتسا اب نویزیولت ندرک نشور

نونکا ندش نشور رمیات نامز متسیس MENU MENU/123‏

:دینک میظنت ار هناگادج یدنبرکیپ هس رثکادح دیناوت یم .دوش نشور یصاخ نامز رد راکدوخ روط هب نویزیولت ات دینک میظنت ار ندش نشور رمیات دیناوت یم

.دشاب هدش میظنت لابقً تعاس هک تسا دوجوم ینامز اهنت ندش نشور رمیات .3 و 2 ،1 ندش نشور رمیات

تامیظنت● ●

نشور ار نویزیولت ندش نشور رمیات دیهاوخ یم هک یصاخ یاهزور ات دینک باختنا و هدرک گنر رپ ار زور ره دیناوت یم ،دینک باختنا ار یتسد رگا

.دنوش باختنا دنک

نامز● ● ادص یدنلب● ● عبنم● ●

ای USB هاگتسد رد هدش ظفح تایوتحم دیهاوخ یم رگا .دوش هدافتسا تسا نشور هکیماگنه ات دینک باختنا نویزیولت یارب ار لانگیس عبنم ،تسیل نیا زا زا لبق ار هاگتسد ،دینک شخپ ار لاتیجید یاه لاگنیس شخپ هبعج ای Blu-ray رگشخپ ای DVD رگشخپ لیبق زا تنویپماک ای HDMI عبنم زا تایوتحم

.دینکن عطق نویزیولت زا ار هاگتسد سپس .دینک لصو نویزیولت هب نشور رمیات تامیظنت عورش

نتنآ● ●

.دینک باختنا هدش میظنت TV یور عبنم هکیماگنه ار شخپ لانگیس عبنم ات دهد یم ناکما امش هب

لاناک● ●

.دینک باختنا هدش میظنت TV یور عبنم هکیماگنه ار لاناک ات دهد یم ناکما امش هب