ادص یدنلب نازیم● ●

.دنک یم میظنت ار تسیل رد هدش باختنا یاهوگدنلب یادص یدنلب

وگدنلب تست● ●

.دنک یم راک تسرد امش Multiroom Link متسیس هک دوش نئمطم ات دنک یم لاسرا وگدنلب ره هب ار یشیامزآ یادص کی

مان شیاریو● ●

.دینک یراذگ مان ار وگدنلب ره ات دهد یم ناکما امش هب

.دشاب هدش لصو نویزیولت هب Samsung Multiroom Link اب راگزاس یوگدنلب کی لقادح هک تسا دوجوم ینامز اهنت Multiroom Link تیلباق"

.دوش یم لاعفریغ دینک یم لاعف ار Screen Mirroring هکیماگنه Multiroom Link تیلباق"

.دراد امش هکبش طیحم هب یگتسب هک دنوش عطق دوخ یدوخ هب تسا نکمم هدش هکبش یاهوگدنلب"

.دشاب هتفرگ رارق میس یب هکبش تیعضو ریثأت تحت تسا نکمم ادص تیفیک"

.دنشابن نامزمه نویزیولت لدم هب یگتسب تسا نکمم ریوصت و ادص"

.دتفیب بقع دنک یم شخپ ار عبنم تایوتحم هک یلصا هاگتسد یادص و ریوصت زا تسا نکمم یعرف )یاه( هاگتسد زا ادص"

.دیونشب Bluetooth یشوگ قیرط زا ار رگید هحفص یادص دیناوت یم و دیونشب Multi-Link Screen زا هدافتسا نیح رد ار هدش باختنا یادص دیناوت یم"

Manuals SUPPORT‏ www‏ .samsung.com( .دینک هعجارم Samsung یامنرات رد Multiroom Link یامنهار هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب" )& Downloads

"

"

"

"

"

"

"

"