؟تسیچ نآ راک هوحن

.تسا ناسآ Samsung نیسنکت طسوت نویزیولت رود هار زا ریمعت ماجنا

ادیپ یسرتسد امش نویزیولت هب یدصتم

و هدرک باختنا ار رود هار زا تیریدم

شخب هب و هدرک زاب ار نویزیولت یونم

سامت Samsung سامت زکرم اب

رود هار زا ینابیتشپ یارب و هتفرگ

.دنک یم

.دینک تقفاوم یتامدخ همان تقفاوم اب

.دیورب ینابیتشپ

.دینک تساوخرد

 

هرامش ،دش رهاظ دک هحفص هکیماگنه

 

 

.دیهدب یدصتم هب ار دک

 

 

تامدخ یارب بطاخم تاعلاطا ندرک ادیپ

Samsung اب سامت ینابیتشپ MENU MENU/123‏

دروم تاعلاطا ریاس و Smart Hub تاعلاطا ،نویزیولت رازفا مرن شیاریو ،نویزیولت لدم هرامش ،سامت زکرم نفلت هرامش ،Samsung یامنرات سردآ

.دینک هدهاشم دیناوت یم ار Samsung یامنرات ای Samsung سامت رازگراک زا تامدخ تفایرد یارب زاین

.دیهد راشف ار همکد ،زاب عبنم زاوج هدهاشم یارب" "