اه لاناک شیاریو و فذح ،تبث

نونکا لاناک شیاریو شخپ لاح رد MENU MENU/123‏

:دنشاب یم ریز دراوم رگناشن لاناک شیاریو هحفص یاه دامن گولانآ لاناک کی :● ●

هاوخلد لاناک کی :● ● هدش لفق لاناک کی :● ●

اه لاناک ندرک فذح و تبث

هدش تبث یاه لاناک فذح

همه فذح یارب .دینک باختنا ار فذح سپس و هدرک باختنا نآ فذح یارب ار لاناک .دینک فذح لاناک تسرهف زا ار اه لاناک همه ای هدش تبث لاناک دیناوت یم

.دینک باختنا ار فذح سپس و هدرک باختنا ار همه باختنا اه هنیزگ ،اه لاناک

هدش تبث یاه لاناک شیاریو

.دنشاب توافتم شخپ لانگیس اب تسا نکمم دوجوم یاه هنیزگ .دینک ادیپ یسرتسد هحفص رد اه هنیزگ باختنا طسوت ریز یاه هنیزگ هب دیناوت یم امش

اهباختنا همه فذح / همه باختنا● ●

.دنک یم باختنا فذح ای باختنا ار لاناک شیاریو هحفص رد هدش هداد شیامن یاه لاناک همه

ندرک بترم● ●

.دینک بترم مان ای هرامش ساسارب ار تسرهف

.تسا دوجوم لاتیجید یاه لاناک یارب اهنت هنیزگ نیا" "

نتنآ● ●

.دینک باختنا لباك ای ییاوه نیب ات دهد یم ناکما امش هب

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "