لاتیجید )یرون( یتوص لباک اب لاصتا

.دینک شوگ لاتیجید یادص هب ،لاتیجید )یرون( یتوص هدننک لصتم قیرط زا نویزیولت هب AV هدنریگ لاصتا طسوت دیناوت یم

هداد ناشن ریز ریوصت رد هکیروط هب هاگتسد لاتیجید یادص یدورو هدننک لصتم و One Connect لاتیجید یادص یدورو هدننک لصتم هب ار یرون لباک

.دینک لصو هدش

DIGITAL

AUDIO OUT (OPTICAL)

DIGITAL

 

AUDIO

OUT

 

)

(OPTICAL

 

ویرتسا یتوص لباک اب لاصتا

)هقحلم(روتپادآ هب ار یتوص لباک ،دینک یم هدافتسا One Connect زا AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1 یاه هدننک لصتم زا رگا

وOne Connect زا AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1 یاه هدننک لصتم هب ارنآ و هدرک لصو AUDIO/COMPONENT/AV

.دینک لصو هدش هداد ناشن ریوصت رد هکیروط هب هاگتسد یتوص یجورخ یاه هدننک لصتم

AUDIO OUT