وئدیو یاه هاگتسد لاصتا

تیفیک ساسارب یلوزن بیترت هب هدمع یاه هدننک لصتم زا یتسرهف .دراد یجراخ یاه هاگتسد زا ریوصت یدورو یارب هدننک لصتم نیدنچ امش نویزیولت

.دوش یم هئارا ریز رد ریوصت HDMI● ●

تننوپماک● ●

)A/V( تیزوپماک● ●

ار تننوپماک هدننک لصتم ،درادن HDMI هدننک لصتم هاگتسد رگا .دینک لصو نویزیولت هب ریوصت تیفیک نیرتهب یارب HDMI هدننک لصتم اب ار وئدیو هاگتسد

.دینک ناحتما

HDMI لباک اب لاصتا

:دنوش یم هیصوت دنا هدمآ ریز رد هک HDMI لباک عاونا دایز تعرس HDMI لباک● ●

تنرتیا اب دایز تعرس HDMI لباک● ●

هدش هداد ناشن ریز ریوصت رد هکیروط هب هاگتسد HDMI یجورخ هدننک لصتم و One Connect زا HDMI یدورو هدننک لصتم هب ار HDMI لباک

.دینک لصو

.دیراذگب PC یور هدش لصو HDMI لباک اب هک یرتویپماک یارب و DVI PC یور هدش لصو DVI-هب-HDMI لباک اب هک یرتویپماک یارب ار هاگتسد عون شیاریو" "

.دیراذگب DVI یاه هاگتسد یور DVI-هب-HDMI لباک اب A/V هاگتسد یارب ار هاگتسد عون شیاریو