ینابیتشپ تفایرد

رود هار زا تیریدم قیرط زا ینابیتشپ

نونکا رود هار زا تیریدم ینابیتشپ MENU MENU/123‏

نویزیولت یبای بیع یارب Samsung Electronics هب نداد هزاجا یارب یگژیو نیا زا دیناوت یم ،دیراد زاین کمک هب دوخ نویزیولت زا هدافتسا یارب رگا Samsung Electronics نیسنکت .دینک لوبق و هدرک هعلاطم یگژیو نیا زا هدافتسا زا لبق ار یتامدخ همان تقفاوم هک تسا مزلا .دینک هدافتسا رود هار زا

.دنک یم یناسرزورب و ریمعت ،یبای بیع رود هار زا ار امش نویزیولت

.دراد زاین تنرتنیا لاصتا هب هنیزگ نیا" "

؟دنک یم راکچ رود هار زا تامدخ

:دناوت یم رود هار زا هک دنک یم هضرع Samsung نیسنکت کی یوس زا ار یصخش ینابیتشپ Samsung رود هار زا ینابیتشپ تامدخ

دنک یبای بیع ار امش نویزیولت

دنک میظنت امش یارب ار نویزیولت تامیظنت

دنک ارجا نویزیولت یارب ار هناخراک ددجم میظنت

دنک بصن ار هدش هیصوت رازفا تفس یاه یناسرزورب