وئدیو یاه هاگتسد لاصتا

HDMI لباک اب لاصتا

21

تننوپماک لباک اب لاصتا

22

)A/V( تیزوپماک لباک اب لاصتا

22

ادص یجورخ و یدورو یاه لاصتا

)ARC( ‏HDMI لباک اب لاصتا

23

لاتیجید )یرون( یتوص لباک اب لاصتا

24

ویرتسا یتوص لباک اب لاصتا

24

رتویپماک لاصتا

HDMI هاگرد قیرط زا لاصتا

25

DVI-هب-HDMI لباک اب لاصتا

26

امش یگناخ هکبش قیرط زا لاصتا

26

لیابوم هاگتسد لاصتا

HDMI هب MHL لباک اب لاصتا

27

Screen Mirroring زا هدافتسا

28

)Wi-Fi Direct( میس یب رتور نودب لیابوم یاه هاگتسد لاصتا

29

Smart View 2.0 Samsung قیرط زا لیابوم هاگتسد لاصتا

29

یجراخ یاه هاگتسد اب یدورو لانگیس رییغت

!لاصتا تارکذت

HDMI یارب لاصتا تارکذت

31

یتوص یاه هاگتسد یارب لاصتا تارکذت

32

اهرتویپماک یارب لاصتا تارکذت

32

لیابوم یاه هاگتسد یارب لاصتا تارکذت

32

یبناج یاه هاگتسد و رود هار زا لرتنک

Samsung Smart Control هرابرد

Samsung Smart Control زا هدافتسا

POINTER همکد اب نویزیولت زا هدافتسا

35

دورو همکد و راد تهج یاه همکد اب نویزیولت زا هدافتسا

35

هحفص یور رود هار زا لرتنک زا هدافتسا و شیامن

36

Samsung Smart Control اب نویزیولت یزاس تفج

38

تایوتحم

عیرس یاهامنهار

Smart Hub زا هدافتسا

تنرتنیا هب لاصتا

1

Smart Hub یزادنا هار

1

Smart Hub زا هدافتسا

1

امش یادص اب نویزیولت لرتنک

ادص صیخشت یزادنا هار

2

امش یادص اب نویزیولت لرتنک

3

امش تکرح اب نویزیولت لرتنک

یتکرح لرتنک یزادنا هار

4

اه تکرح زا هدافتسا اب نویزیولت لرتنک

5

Samsung Smart Control زا هدافتسا

POINTER همکد اب نویزیولت زا هدافتسا

6

Samsung Smart Control یزادنا هار

7

Samsung Smart Control اب نویزیولت یزاس تفج

7

یشزرو یاهدادیور ییاشامت هبرجت دوبهب

یشزرو تلاح یزاس لاعف

8

اه لاناک شیاریو

لاناک شیاریو تیلباق یارجا

9

اه لاناک فذح ای ددجم یدنب بیترت

9

هناگدنچ تاحفص شخپ

اه لاصتا

)نتنآ( نتنآ لاصتا تنرتنیا هب لاصتا

لباک قیرط زا تنرتنیا لاصتا یرارقرب

12

میس یب تنرتنیا لاصتا یرارقرب

14

لیابوم لگناد قیرط زا هکبش هب لاصتا

تنرتنیا هب لاصتا تاعوضوم هب طوبرم تلاکشم عفر

لباک طسوت تنرتنیا هب لاصتا تلاکشم عفر

18

تنرتنیا هب میس یب لاصتا تاعوضوم هب طوبرم تلاکشم عفر

19