اه همانرب طبض

.دوش یم رهاظ هدش نییعت اه همانرب تیریدم اهنآ یارب هک ییاه لاناک و همانرب رانک رد

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

.دییامن هعجارم "Timeshift و طبض یاهدرکلمع زا هدافتسا زا لبق" هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک هعلاطم طبض یگژیو زا هدافتسا زا لبق ار اه طایتحا همه" "

اه همانرب طبض

.دینک طبض ار هدنیآ و یلعف یاه همانرب دیناوت یم

یروف طبض

.دیهد راشف درادناتسا رود هار زا لرتنک یور ار همکد ،یلعف همانرب یروف طبض عورش یارب

.دینک باختنا هحفص یور رود هار زا لرتنک رد ار همکد سپس و هدرشف Samsung Smart Control یور ار MENU/123 همکد ای

امنهار زا هدش یدنبنامز و یروف طبض یاه هنیزگ زا هدافتسا

رد هک یا همانرب زا هدش یدنبنامز طبض عورش یارب .دینک باختنا ار طبض سپس و هدرک باختنا امنهار زا ار همانرب نآ ،یلعف همانرب یروف طبض عورش یارب طبض یزیر همانرب سپس و باختنا ار تایئزج هدهاشم و دیراد هگن و هدرشف ار )دورو( Enter همکد ،هدرک باختنا امنهار زا ار همانرب ،دش دهاوخ شخپ هدنیآ

.دینک باختنا ار