نونکا ملیف تلاح● ●

.دنک یم هنیهب ییامنیس یاه ملیف یارب ار ریوصت تیفیک

.تسا دوجوم دشاب )1080i( ‏HDMI ای )1080i ‏,480i( ‏Component ‏،AV ،نویزیولت یدورو لانگیس هکیماگنه اهنت تیلباق نیا" "

نونکا Auto Motion Plus● ●

شهاك و ریوصت یرات شهاك دیناوت یم ،دینک باختنا ار هاوخلد میظنت رگا .دیامن یم فذح دنراد عیرس تکرح هک ییاه هنحص زا ار شزرل و یرات شیپ تامیظنت هب تشگزاب یارب .دینک نشور رت قیقد LED ریوصت یارب ار LED یتکرح حوضو و هدرک یدنبرکیپ یتسد روط هب ار ریوصت شزرل

.دینک باختنا ار ددجم میظنت ،ضرف

.دیآ یم رظن هب رت هریت تسا شوماخ هکیماگنه زا هحفص ،تسا نشور LED یتکرح حوضو هکیماگنه" "

.دشاب هتشاد شزرل تسا نکمم هحفص ،دشاب نشور زتره 60 یوئدیو لانگیس رد LED یتکرح حوضو رگا" "

گولانآ حضاو یامن● ●

.دهد یم شهاک ار دیآ یم شیپ اه لانگیس نیب تلالاتخا هطساو هب بروم طخ تروص هب هک زیون

.دوش یم ینابیتشپ گولانآ یاه همانرب شخپ یارب اهنت درکلمع نیا" "

Smart LED● ●

.دنک یم لرتنک یگدنشخرد ندناسر رثکادح هب یارب راکدوخ روط هب ار هحفص رد هناگادج قطانم ییانشور

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

هایس یامنیس● ●

.دیامن هضرع ار یرتریگارف ییاشامت هبرجت ات هدرک رون مک ار ملیف ریوصت نییاپ و لااب یاه شخب ،ییامنیس تلاح رد تیلباق نیا

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "