میس یب تنرتنیا لاصتا یرارقرب

تنرتنیا میس یب هکبش کی هب راکدوخ لاصتا

هکبش تامیظنت هکبش MENU MENU/123‏

.دیشاب هتشاد تسد رد دیوش لصو دینک یعس هکنیا زا لبق ار میس یب رتور روبع زمر و )مان( SSID تامیظنت هک دیوش نئمطم

.دهد یم شیامن راکدوخ روط هب ار دوجوم میس یب یاه هکبش زا یتسرهف نویزیولت .دینک باختنا ار میس یب1 .1

یتسد روط هب ار هکبش )مان( SSID و هدرک باختنا ار هکبش ندوزفا ،دوش یمن رهاظ تسرهف رد امش رظن دروم هکبش رگا .دینک باختنا ار هکبش کی2 .2

.دینک دراو

شلات و هدرک روبع هحفص یور دیلک هحفص زا نویزیولت ،تسا هدشن لاعف هکبش تینما رگا .دینک دراو ار روبع زمر ،تسا هدش لاعف هکبش تینما رگا3 .3

.دوش لصتم ًاروف هک دنک یم