هرهچ ییاسانش یارب امش نیگلا شور رییغت

هیامن شیاریو Samsung باسح Smart Hub MENU‏ MENU/123‏

:دینک ارجا ار لحارم نیا ،نیگلا شور رییغت یارب .دیهد رییغت هرهچ ییاسانش یارب ار نیگلا شور دیناوت یم

.دینک باختنا ار لوبق سپس و هدرک دراو ار دوخ روبع زمر 1 .1

باختنا ار )طسوتم تینما( هرهچ صیخشت و هیامن ریوصت باختنا ،دوش یم رهاظ هک یتسیل رد .دینک باختنا ار دورو شور ،هیامن شیاریو هحفص رد2 .2

.دینک

.دینک باختنا ار .دش ماجنا3 .3

هرهچ ییاسانش زا هدافتسا اب Samsung باسح هب دورو

هیامن شیاریو Samsung باسح Smart Hub MENU‏ MENU/123‏

:دینک ارجا ار لحارم نیا ،هرهچ ییاسانش زا هدافتسا اب نیگلا یارب

.دینک باختنا ار دوخ Samsung باسح1 .1

ییاسانش رگا .دنک یم ییاسانش ار امش هرهچ راکدوخ روط هب نویزیولت ،دیا هدرک میظنت هرهچ ییاسانش یور ار Samsung باسح هب دورو هنیزگ رگا2 .2

.دینک ارجا هرابود ،دوبن زیمآ تیقفوم

یم یریگولج نیبرود طسوت امش هرهچ حیحص ییاسانش زا اه هیاس .دینک زیهرپ دوخ هرهچ یور رب هیاس زا .دشاب تیؤر لباق نیبرود یارب دیاب امش لماک هرهچ" "

.دننک

.دیشاب هتشاد یثنخ هفایق ناکما دح ات و دیدنبب ار دوخ ناهد هولاعب .دیراد هگن یثنخ ناکما دح ات ار دوخ هرهچ تلاح" "

،دنک یئاسانش ار رتشیب ای هدش تبث هرهچ ود نویزیولت رگا .دنک یم نیگلا Smart Hub هب راکدوخ روط هب نویزیولت ،دش ماجنا تیقفوم اب ییاسانش هکیماگنه" " ناشن هحفص یور "دش وغل تبث" ،دنک ییاسانش ار هدشن تبث هرهچ نویزیولت رگا .دینک باختنا ار بسانم باسح .دوش یم رهاظ هطوبرم یاه باسح زا یتسرهف

.دوش یم هداد