لیابوم هاگتسد لاصتا

هداد شیامن ار لیابوم هاگتسد هحفص و هدرک لصو هکبش هب ارنآ ای دینک لصو نویزیولت هب ًامیقتسم ار تلبت ای دنمشوه نفلت لیبق زا لیابوم هاگتسد کی دیناوت یم

.تسا هدش رکذ ریز رد دینک داجیا دیناوت یم هک ییاه لاصتا عاونا .دینک شخپ نویزیولت یور ارنآ تایوتحم ای

.دینک اشامت نویزیولت هحفص یور HDMI-هب-MHL لباک زا هدافتسا اب ار لیابوم هاگتسد هحفص

.)Screen Mirroring( دینک لصو نویزیولت یور لیابوم هاگتسد هحفص یزاس هنیآ طسوت

)Wi-Fi Direct( دینک لصو میس یب رتور نودب ار لیابوم یاه هاگتسد

.دینک لصو Smart View 2.0 Samsung قیرط زا ار لیابوم هاگتسد

HDMI هب MHL لباک اب لاصتا

هاگرد قیرط زا طقف MHL یلو .دینک هدافتسا نویزیولت یور لیابوم هاگتسد هحفص شیامن یارب )MHL( لیابوم یلااب فیرعت دنویپ تیلباق زا دیناوت یم رد MHL یدنبرکیپ دروم رد تاعلاطا بسک یارب .دشاب MHL هدش لاعف لیابوم هاگتسد اب مأوت هک ینامز اهنت و هدوب دوجوم )MHL( نویزیولت HDMI

.دینک هعجارم هاگتسد ربراک یامنهار هب ،لیابوم هاگتسد هزادنا هب ار لیابوم هاگتسد رد هدش ظفح یاوتحم ره ریوصت هزادنا راکدوخ روط هب نویزیولت ،دینک لصو نویزیولت هب HDMI-هب-MHL لباک اب ار لیابوم هاگتسد رگا" "

.دهد یم رییغت اوتحم یلصا ریوصت

ناشن ریز ریوصت رد هکیروط هب لیابوم هاگتسد USB هاگرد و One Connect زا )MHL( ‏HDMI یدورو هدننک لصتم هب ار HDMI-هب-MHL لباک

.دینک لصو هدش هداد