یتامدخ باسح لاصتا عطق ای دنویپ

سیورس یاه باسح دنویپ Samsung باسح Smart Hub MENU‏ MENU/123‏

یتامدخ باسح نداد دنویپ● ●

هدنویپ Samsung باسح هب یتامدخ باسح .دیوش دراو نآ هب و هدرک باختنا تسرهف زا هحفص یور یاه لمعلاروتسد زا یوریپ طسوت ار باسح

.تسا هدش هداد

هدش هداد دنویپ باسح لاصتا عطق● ●

.دینک عطق ار دنویپ و هدرک باختنا تسرهف زا هحفص یور یاه لمعلاروتسد زا یوریپ طسوت ار باسح

Samsung باسح هب تاعلاطا ندوزفا و رییغت

هیامن شیاریو Samsung باسح Smart Hub MENU‏ MENU/123‏

ار .دش ماجنا سپس و هدرک دراو نویزیولت هحفص یور هدش هداد شیامن دیلک هحفص اب ار روبع زمر .دینک تیریدم ار دوخ Samsung باسح دیناوت یم امش

.دیهد ماجنا هحفص نیا رد ار ریز یاه تیلباق دیناوت یم امش .دینک باختنا

.دیوش دراو دوخ Samsung باسح هب یتسیاب ،باسح تاعلاطا رییغت یارب" "

دیهد رییغت ار دوخ لیافورپ ریوصت

Samsung باسح رد امش هرهچ تبث

.دوش یم هدافتسا دورو شور یارب هدش تبث هرهچ

 

Samsung باسح هب دورو شور باختنا

راکدوخ دورو ندرک شوماخ ای نشور

ربراک دروم رد هیاپ تاعلاطا ندرک دراو

Samsung یکینورتکلا همانربخ رد کارتشا

نویزیولت زا Samsung باسح فذح

نویزیولت زا اه باسح فذح Samsung باسح Smart Hub ‏MENU ‏MENU/123

هب هدش هداد هدنویپ یجراخ یاه باسح یارب باسح تاعلاطا .دینک فذح نویزیولت زا ار Samsung روبع زمر و باسح هب طوبرم تاعلاطا دیناوت یم امش

.دوش یم فذح نویزیولت زا زین باسح

.دیوش دراو دوخ Samsung باسح هب یتسیاب ،باسح تاعلاطا فذح یارب" "