همانرب شخپ تاعلاطا یاشامت / نتم هب تبسن ساسح یونم شیامن

نیح رد / .دهد یم ناشن ار نتم هب تبسن ساسح یونم مادقا نیا .دینک دنلب ارنآ سپس و هدرک مخ هیناث 1 یارب ار دوخ هبابس تشگنا دیناوت یم .دینک دنلب هحفص یور یلاخ هطقن ره رد ارنآ سپس و هدرک ات هیناث 1 یارب ار دوخ هبابس تشگنا ،همانرب شخپ یاشامت

.دینک هدهاشم ار دنوش یم ظفح اه لاناک همه یارب راکدوخ روط هب هک همانرب شخپ تاعلاطا

نشیمینا تکرح یامنهار ندرک ناهنپ و شیامن

نونکا نشیمینا تکرح یامنهار یتکرح لرتنک متسیس MENU MENU/123‏

.دیهد شیامن هدش لاعف تکرح لرتنک هکیماگنه ار نشیمینا یامنهار دیناوت یم

.دوش یم رهاظ نشیمینا یامنهار ،دینک یم ارجا راب نیلوا یارب تکرح لرتنک زا هدافتسا اب ار همانرب هکیماگنه" "

رگ هراشا تعرس میظنت

نونکا رگ هراشا تعرس یتکرح لرتنک متسیس MENU MENU/123‏

.دینک میظنت ارنآ تعرس و هدرک باختنا ار رگ هراشا