تکرح لرتنک تاحفص رییغت

همانرب شخپ یاشامت نیح رد تکرح لرتنک تاحفص نداد ناشن

هتسباو تیلباق ای مادقا یارجا یارب ار دامن کی .دیهد شیامن نویزیولت یاشامت نیح رد تکرح لرتنک یزاس لاعف طسوت ار ریز هحفص یاه دامن دیناوت یم

.دینک باختنا

تکرح هراشا تلاح

تهج لرتنک تلاح

تهج لرتنک تلاح● ●

نیا .دوش یم رهاظ تهج لرتنک تلاح هحفص ،دینک ارجا همانرب شخپ یاشامت نیح رد دوخ تسد ندرک دنلب اب راب نیلوا یارب ار یتکرح لرتنک رگا

.تسا تهج لرتنک دامن یواح هحفص