یدعب هس رد اشامت

نونکا یدعب هس ریوصت MENU MENU/123‏

زا .دینزب مشچ هب ار Samsung 3D Active یلعف کنیع هک تس مزلا ،3D تایوتحم هدهاشم یارب .دینک هدهاشم ار 3D همانرب شخپ و تایوتحم دیناوت یم

.دوش یمن ینابیتشپ ثلاث صخش 3D یاه کنیع و IR عون Samsung 3D Active یاه کنیع

.دننک یمن ینابیتشپ S9W یرس یاه لدم ار تیلباق نیا" "

.دوش هعجارم " 3D یاه طایتحا" هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک هعلاطم ار 3D یاشامت هب طوبرم ینمیا و یتشادهب تاعلاطا تقد اب ،3D تایوتحم یاشامت زا لبق" "

.دوش یم صخشم وئدیو تمرف و تیفیک طسوت لاومعمً یعقاو HD تروص هب 3D یوئدیو شیامن " "

.دینک یرادیرخار 3D کنیع دیاب ،3D تیلباق زا هدافتسا یارب" "

.دینک زاغآ ار یدعب هس

صاخ نامز ره رد هک 3D یاه تلاح هک دینک هجوت .دینک باختنا ار یدعب هس تلاح سپس و دینک نشور سپس و هدز مشچ هب ار Samsung 3D کنیع

.دینک یم اشامت هک دراد 3D تایوتحم تمرف هب یگتسب دنشاب یم دوجوم )شوماخ( Off ● ●

.دنک یم لاعفریغ ار 3D یاشامت

)یداع( ● ●

.دنک یم لیدبت 3D ریواصت هب ار یداع ریواصت

)تسار/پچ( ● ●

.دوش داجیا 3D هولج ات دنک یم میسقت هداتفا مه یور تسار و پچ ریواصت هب ار درفنم ریوصت کی

)نییاپ/لااب( ● ●

.دوش داجیا 3D هولج ات دنک یم میسقت هداتفا مه یور نییاپ و لااب ریواصت هب ار درفنم ریوصت کی