هرهچ ییاسانش زا هدافتسا طیارش

.دینک هدافتسا هرهچ ییاسانش زا هدش هیصوت لصاوف رد ًامتح

رتم 3.5 و 1.5 نیب :)راکوت( نویزیولت نیبرود

 

رتم 4 و 1.5 نیب :)هناگادج شورف( نویزیولت نیبرود

 

.دشاب توافتم رگید لماوع و نیبرود هیواز ساسارب تسا نکمم ییاسانش یعقاو هلصاف

)نمیشن قاتا :سکلا 400 ،مامح :سکلا 100( .دشاب یم سکلا 500 ات 50 زا بسانم طیحم ییانشور

.دنک ییاسانش دحاو نآ رد ار فلتخم ربراک 5 رثکادح ات دناوت یم هرهچ ییاسانش

.دشاب لکشم نویزیولت یارب تسا نکمم توافتم صخش ود ناونع هب دنراد هباشم هرهچ هک یصاخشا و اهولقود ییاسانش

:دینک هجوت ریز تاکن هب هرهچ ییاسانش زا هدافتسا ماگنه رد

.دیناشوپن ناتیاهوم ای کنیع ،هلاک اب ار دوخ هرهچ

 

نیبرود طسوت هرهچ حیحص ییاسانش زا اه هیاس .دینک زیهرپ دوخ هرهچ یور رب هیاس زا .دشاب تیؤر لباق نیبرود یارب دیاب امش لماک هرهچ

 

.دننک یم یریگولج

 

 

.دیشاب هتشاد یثنخ هفایق ناکما دح ات و دیدنبب ار دوخ ناهد هولاعب .دیراد هگن یثنخ ناکما دح ات ار دوخ هرهچ تلاح

 

.دیتشاد مان تبث ماگنه هک دشاب یا هرهچ تلاح تروص نامه هب دیاب امش هرهچ تلاح ،دیوش یم دوخ Samsung باسح دراو هکیماگنه