تسا هجاوم یلکشم اب ریوصت

ریوصت شیامزآ

نونکا ریوصت شیامزآ یبای بیع دوخ ینابیتشپ MENU MENU/123‏

ریوصت شیامزآ .دینک هدافتسا هدرک داجیا ار لکشم نویزیولت ایآ هکنیا صیخشت یارب ریوصت شیامزآ زا ،ریز یاه لح هار و تلاکشم تسرهف یسررب زا لبق

.دینک یسررب تلااکشا و اهدوبمک یسررب یارب دیناوت یم هک دهد یم شیامن ار لااب تیفیک اب ریوصت کی

 

 

!دینکب ار راکنیا

 

 

 

 

 

 

لکشم

 

 

هفرص .دینک لاعفریغ ار یژرنا ییآراک یاه یگژیو یخرب هک دشاب مزلا تسا نکمم ،دراد یرون مک ای شزرل هاگهگ نویزیولت رگا

 

هفرص رگ سح ای )یژرنا ییوج هفرص ییوج هفرص راکهار متسیس MENU MENU/123‏

( یژرنا ییوج

یرون مک و شزرل

.دینک لاعفریغ ار )ییوج هفرص رگ سح

ییوج هفرص راکهار

متسیس

MENU MENU/123‏

( ییوج

 

 

 

شیامزآ دنا هدشن میظنت تسرد دیفس و یکشم یاه گنر ای تسین تسرد Samsung نویزیولت شیامن هحفص رد گنر رگا

 

.دینک ارجا ار )ریوصت شیامزآ

یبای بیع دوخ

ینابیتشپ

MENU MENU/123‏

( ریوصت

 

 

:دینکب ار راکنیا ،هدرکن داجیا نویزیولت ار لکشم هک دنهد ناشن شیامزآ جیاتن رگا

هحفص گنر/تننوپماک یاه لاصتا

لصو یجراخ هاگتسد تسرد ریوصت یجورخ یاه هدننک لصتم هب One Connect یدورو یاه هدننک لصتم دینک دییأت●

 

 

 

 

.دنشاب هدش

 

شیامن

 

 

 

 

 

 

هک دینک دییأت ،هدش لصو یجراخ هاگتسد هب تننوپماک لباک قیرط زا نویزیولت رگا .دینک لرتنک زین ار رگید یاه لاصتا●

 

 

 

.دنشاب هدش هدز تسرد یاه هدننک لصتم هب Y و Pb ، Pr یاهزیرپ

 

 

 

 

میظنت ار ریز تامیظنت ادتبا هک دینک یعس ،دتسه نشور ای هریت یدایز یلو هدوب تسرد Samsung نویزیولت رد اه گنر رگا

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک

شیامن هحفص ییانشور

.دینک میظنت ار )G/R(تنیت و گنر ،حوضو ،ییانشور ،یگدنشخرد ،هنیمز رون تامیظنت و هتفر ریوصت یونم هب●

 

 

 

 

MENU MENU/123‏

( دینک هدافتسا Auto Motion Plus تیلباق زا ،دینک یم هدهاشم یرات ای حبش هحفص یور رگا

شزرل ای یرات ،هحفص یور حبش

 

.دوش فرطرب لکشم ات )Auto Motion Plus

ریوصت یاه هنیزگ

ریوصت

 

هحفص