یتسد روط هب تعاس میظنت

نونکا تعاس میظنت تعاس نامز متسیس MENU ‏MENU/123

.دینک دراو ار یلعف نامز و خیرات سپس و هدرک میظنت یتسد یور ار تعاس تلاح .دینک میظنت یتسد روط هب ار تعاس دیناوت یم

راکدوخ روط هب تعاس میظنت

ینامز هقطنم تعاس نامز متسیس MENU ‏MENU/123

.دنك یم باختنا ار امش ینامز هقطنم

.دشاب هدش میظنت راکدوخ یور تعاس تلاح هك تسا دوجوم ینامز اهنت دركلمع نيا" "

.تسا دوجوم یصاخ ییایفارغج قطانم رد اهنت تیلباق نیا" "

...تسا هابتشا راکدوخ تلاح رد تعاس رگا

نونکا ینامز هلصاف تعاس نامز متسیس MENU ‏MENU/123

12 +/- رثکادح نازیم هب و هتعاس 1 لصاوف هب ار تعاس دیناوت یم ،دهد ناشن هدش میظنت راکدوخ روط هب هک ار حیحص نامز دناوتب یلیلد ره هب نویزیولت رگا

.دینک میظنت تعاس قیرط زا نویزیولت و دشاب هدش میظنت راکدوخ یور تعاس تلاح هک تسا دوجوم یتروص رد اهنت تیلباق نیا .دنک یم میظنت هکبش لاصتا قیرط زا ار نامز ینامز هلصاف" "

.دشاب هدش لصو تنرتنیا هب یلحم هقطنم هکبش

.دنک یم میظنت دنک تفایرد یداع لاتیجید همانرب شخپ یاه لانگیس قیرط زا ار نامز تاعلاطا دناوتن نویزیولت هکیتروص رد ار نامز ینامز هلصاف" "