همان تغل

1080p ‏/ 1080i ‏/ 720p ‏/ 480p ‏/ 480i● ●

وهتخیمآ مه رد :دراد دوجو ندرک نکسا شور ود .دنک یم صخشم ار هحفص نشولوزر هک دنک یم هراشا رثؤم ندرک نکسا طوطخ دادعت هب لاومعمً هتفرشیپ

 

 

 

 

ندرک نکسا

.دنتسه رت هدنز و رت حضاو ریواصت ،دشاب رتشیب اه لسکیپ دادعت هچره ریواصت داجیا یارب اه لسکیپ زا یبیترت یزیر حرط

 

 

 

 

 

هتفرشیپ

 

 

.دنک یم نکسا یرگید زا دعب یکی ار طخ ره هک ندرک نکسا یبیترت شور

 

 

 

 

 

هتخیمآ مه رد

.دنک یم رپ ار هدنامیقاب طوطخ سپس و دنک یم نکسا هحفص یاهتنا ات و نایم رد یکی ار طوطخ هک یبیترتریغ ندرک نکسا شور

 

 

 

 

دشاب 480i یقفا نکسا طوطخ دادعت رگا )لاثم

 

.دنک یم نکسا طخ 480 عومجم یارب ار هدنامیقاب طخ 240 سپس و دنک یم نکسا همتاخ ات ادتبا زا ار طخ 240

 

 

 

:تسا ریز حرش هب 480p و 480i نیب یلک یاه توافت *

 

 

 

 

 

 

480p

 

480i

 

 

 

زترهولیک 31.5

 

زترهولیک 15.75

 

یقفا سناکرف

 

 

 

 

 

 

 

60

 

30

 

FPS

 

 

 

 

 

 

 

480

 

480

 

هحفص یور طوطخ