)ادص تشگزاب لاناک( ARC● ●

لباک قیرط زا یتوص هاگتسد نامه زا ار لاتیجید یادص و هدرک شخپ یتوص هاگتسد زا ار لاتیجید یادص ات دهد یم ناکما نویزیولت هب ARC

لصتم ARC لاعف هدنریگ هب نویزیولت هکینامز اهنت و هدوب دوجوم )ARC( HDMI‏ هاگرد قیرط زا طقف ARC ،دوجو نیا اب .دنک تفایرد HDMI

.دشاب هدش

)لاتیجید ییاشامت طبار( DVI● ●

رتویپماک روتینام ناونع هب نویزیولت زا ات دهد یم ناکما امش هب DVI هبHDMI لباک قیرط زا رتویپماک DVI طبار هب نویزیولت DVI طبار لاصتا هب هناگادج لباک زا هدافتسا اب ار اهوگدنلب زا یا هعومحم دیاب .دننک یم هئارا ار وئدیو یاه لانگیس طقف DVI هب HDMI یاه لباک یلو .دینک هدافتسا

.دیونشب ار رتویپماک یادص ات دینک لصو رتویپماک

)لااب تیفیک یا هناسردنچ طبار( HDMI● ●

.دشاب یم درفنم لباک کی قیرط زا یتوص و یریوصت یاه لانگیس لاقتنا یارب یشور HDMI

کیتاتسا لباقم رد ایوپ IP یاه سردآ● ●

ای مدوم .دنک یم ینابیتشپ )DHCP( ایوپ نابزیم یدنبرکیپ لکتورپ زا هک دینک هدافتسا ADSL رتور ای مدوم زا ،دراد زاین ایوپ IP سردآ هب هکبش رگا هب یسرتسد یارب نویزیولت هک DNS و یدورو هزاورد ،هکبشریز کسام ،IP سردآ ریداقم راکدوخ روط هب ،دنک یم ینابیتشپ DHCP زا هک یرتور

.دننک یم هدافتسا ایوپ IP سردآ زا یگناخ یاه هکبش رتشیب .دشابن یتسد روط هب ریداقم نیا ندرک دراو یارب یموزل ات هدرک هئارا ار دراد زاین تنرتنیا

یتسد روط هب ،هکبش لاصتا میظنت ماگنه ار DNS و یدورو هزاورد ،هکبشریز کسام ،IP سردآ ریداقم ،دراد زاین کیتاتسا IP سردآ هب هکبش رگا

.دیریگب سامت دوخ )ISP( یتنرتنیا تامدخ هدننک هئارا اب ،DNS و یدورو هزاورد ،هکبشریز کسام ،IP سردآ ریداقم تفایرد یارب .دینک دراو

ینابیتشپ DHCP زا هک ADSL یاه مدوم .دینک هدافتسا دنک یم ینابیتشپ DHCP زا هک ADSL مدوم زا ،دراد زاین کیتاتسا IP سردآ هب هکبش رگا

.دنهد یم ار کیتاتسا IP یاه سردآ زا هدافتسا ناکما زین دننک یم