)طیحم تکرح و ادص صیخشت لرتنک( فارطا طیحم ییانشور و ادص ورس لرتنک

نونکا یتکرح لرتنک طیحم یسررب ای یتکرح و یتوص لرتنک طیحم یسررب یبای بیع دوخ ینابیتشپ MENU ‏MENU/123

هدافتسا یارب دیوش نئمطم ات دینک شیامزآ ار دنراذگ یم ریثأت نویزیولت نفورکیم و نیبرود یور رب هک فارطا طیحم ییانشور و ادص و رس نازیم دیناوت یم

.دنشاب بسانم تکرح و ادص صیخشت

.دشاب توافتم صاخ ییایفارغج هقطنم زا تسا نکمم یعقاو مان" "

ادص صیخشت شزومآ زا هدافتسا

نونکا ادص صیخشت شزومآ ینابیتشپ MENU MENU/123‏

صیخشت ای دینک ارجا ینابیتشپ یونم زا ار ادص صیخشت شزومآ .دینک انشآ ادص صیخشت زا هدافتسا لوصا اب ار ناتدوخ ات دهد یم ناکما امش هب شزومآ نیا

."یشزومآ یامنهار" دییوگب و هدرک ارجا ار ادص