یتوص یاه هولج زا هدافتسا

نونکا یتوص هولج ادص MENU MENU/123‏

.دینک هدافتسا نویزیولت یادص شخپ هوحن رد تارییغت داجیا یارب یتوص یاه هولج زا دیناوت یم

نونکا Virtual Surround● ●

.دیشاب هتسشن ترسنک نلاس ای امنیس رد راگنا دینک یم ساسحا هک دنک یم داجیا ار ییادص

نونکا Dialog Clarity● ●

.دوش رت حضاو هملاکم ات هداد شیازفا ار ادص تدش

نونکا ریگارف نوفده● ●

.دیا هتسشن یگناخ یامنیس طیحم رد دینک یم ساسحا هک دنک یم داجیا یشوگ قیرط زا ار ییادص

نونکا سنلااب● ●

میظنت ،اه ضرف شیپ هداعا یارب .دهد یم ادص رتهب میظنت یارب ار تسار و پچ تمس یاهوگدنلب یادص تامیظنت رد تارییغت داجیا ناکما امش هب

.دینک باختنا ار ددجم

نونکا رزیلااوكا● ●

باختنا ار ددجم میظنت ،اه ضرف شیپ هداعا یارب .دینک میظنت ادص یگیامرپ لرتنک یارب ار صاخ سناکرف فیط یادص یدنلب ات دهد یم ناکما امش هب

.دینک

.تسین دوجوم دینک یم شوگ یجراخ یاهوگدنلب قیرط زا ادص هب هکیماگنه تیلباق نیا" "

.دشاب هدش میظنت درادناتسا یور ادص تلاح هك تسا دوجوم ینامز اهنت دركلمع نيا" "