NewsON زا هدافتسا

NewsON هژیو

NewsON

.دشاب توافتم صاخ هقطنم و لدم ساسارب تسا نکمم ریوصت" "

.دوش یم یناسر زورب یعقاو نامز تروص هب هک دینک ادیپ یتحار هب و دنمشوه شور هب نوگانوگ رایسب نیوانع دروم رد ار هرمزور تاعلاطا دیناوت یم

.دنک یم هئارا ار اوه عضو ینیب شیپ و دنسپ هماع تاعوضوم ،غاد یاهربخ ،یربخ نیوانع نیرخآ NewsON

.دشاب هدش لصو تنرتنیا هب نویزیولت هک دینک لرتنک ،NewsON تامدخ زا هدافتسا زا لبق" "

.دشاب توافتم لدم ساسارب تسا نکمم ریوصت" "

.تسین دوجوم قطانم و اهروشک همه رد اه تیلباق یخرب ای تامدخ نیا" "

News

یم یروآزورب یعقاو نامز تروص هب تلااقم .دش دهاوخ هداد شیامن هحفص یور لماک تایئزج اب هدش باختنا هلاقم .دینک باختنا هحفص یور ار هلاقم کی

.دنوش

اوه و بآ

.دش دهاوخ هداد ناشن لماک تایئزج اب هدش باختنا دروم .دینک باختنا هحفص یور ار اوه و بآ هب طوبرم دروم کی

.تسا هدش هئارا امش روشک هدمع یاهرهش یارب یوج تاعلاطا" "