یژرنا ییوج هفرص و هحفص یگتخوس لباقم رد تظفاحم یاه تیلباق زا هدافتسا

هحفص یگتخوس زا یریگشیپ

نونکا راکدوخ تظافح نامز متسیس MENU MENU/123‏

نکمم دننامب یقاب ینلاوط تدم یارب رگا تباث ریواصت .دینک هدافتسا شیامن هحفص زا تظفاحم یارب هحفص یگتخوس لباقم رد تظفاحم تیلباق زا دیناوت یم ینامز زا رت ینلاوط تدم یارب تباث ریوصت کی رگا .دینک باختنا تسرهف زا ار نامز میظنت .دننارذگب اج هب هحفص یور ار هدنامیقاب یگتخوس ریواصت تسا

.دنک یم لاعف ار هحفص یگتخوس لباقم رد تظفاحم تیلباق راکدوخ روط هب نویزیولت ،دوش هداد ناشن شیامن هحفص یور دیا هدرک باختنا هک

نویزیولت یژرنا فرصم شهاک

نونکا ییوج هفرص راکهار متسیس MENU MENU/123‏

.دنک ادیپ شهاک قرب یلک فرصم ات دینک یریگشیپ ندش مرگ یدایز زا و هدرک میظنت ار نویزیولت ییانشور نازیم دیناوت یم

نونکا یژرنا ییوج هفرص● ●

.دنک ادیپ شهاک نویزیولت قرب فرصم ات دینک باختنا تسرهف زا ار ییانشور میظنت کی دهد یم ناکما امش هب