یصخش هاوخلد تسرهف داجیا

هاوخلد ناونع هب اه لاناک تبث

103

هاوخلد یاه تسیل طقف رد اه لاناک باختنا و اشامت

103

هاوخلد تسرهف شیاریو

هاوخلد هحفص یونم ملاقا شیاریو زا هدافتسا

104

یشزرو تلاح اب یشزرو یاه همانرب ندرک رت هنایارگ عقاو

یشزرو تلاح یزاس لاعف

106

شزرو عون باختنا

106

راکدوخ روط هب مهم تاکن جارختسا

107

تلاح رد یشزرو دادیور یاشامت نیح رد دوجوم یاه تیلباق زا هدافتسا

108

 

یشزرو

یشزرو تلاح رد هدش طبض یزاب یاشامت

110

نویزیولت یاشامت نابیتشپ یاه یگژیو

اه سیونریز شیامن

111

اه سیونریز یزاس لاعف

111

هاوخلد یاه نابز میظنت

112

دوجوم یاه لاناک یارب ندرک نکسا

112

شخپ یتوص نابز باختنا

113

یتوص فیصوت

113

لاناک تامیظنت زا هدافتسا

)هقطنم( روشک میظنت

114

شخپ یاه لانگیس یتسد ندرک نازیم

114

شیامن هحفص قیقد میظنت

115

لاناک تسرهف لاقتنا

116

لاتیجید نتم ندناوخ

116

تسکت هلت نابز رییغت

116

ادص و ریوصت

ریوصت تیفیک میظنت

ریوصت تلاح باختنا

117

ریوصت تیفیک میظنت

118

هتفرشیپ تامیظنت رییغت

119

ریوصت یاه هنیزگ میظنت

120

یدعب هس رد اشامت

.دینک زاغآ ار یدعب هس

123

3D هولج میظنت

125

)یتکرح لرتنک( اه تکرح زا هدافتسا اب نویزیولت لرتنک

نویزیولت نیبرود زا هدافتسا اب فارطا طیحم ییانشور نازیم شیامزآ

77

تکرح لرتنک یزاس لاعف

78

تکرح لرتنک تاحفص رییغت

81

هرهچ ییاسانش زا هدافتسا

Samsung باسح رد امش هرهچ تبث

84

هرهچ ییاسانش یارب امش نیگلا شور رییغت

85

هرهچ ییاسانش زا هدافتسا اب Samsung باسح هب دورو

85

نویزیولت یاشامت

لاتیجید همانرب شخپ تاعلاطا هب یلامجا هاگن

امنهار زا هدافتسا

86

همانرب دروم رد ینونک تاعلاطا لرتنک

88

شخپ لانگیس رییغت

88

لاتیجید لاناک لانگیس تردق و تاعلاطا لرتنک

88

اه همانرب طبض

اه همانرب طبض

89

همانرب طبض نیح رد دوجوم یاه تیلباق زا هدافتسا

90

همانرب طبض نیح رد رود هار زا لرتنک رد اه همکد زا هدافتسا

91

طبض یزیر همانرب تسرهف تیریدم

91

هدش طبض یاه همانرب یاشامت

92

هدش طبض یاه لیاف تیریدم

94

ینامز همانرب هدهاشم یزادنا هار

لاناک یارب ینامز همانرب هدهاشم یزادنا هار

95

Timeshift زا هدافتسا

Timeshift زا هدافتسا نیح رد رود هار زا لرتنک رد اه همکد زا هدافتسا

98

لاناك تسرهف زا هدافتسا

اه لاناک شیاریو و فذح ،تبث

اه لاناک ندرک فذح و تبث

101

هدش تبث یاه لاناک شیاریو

101

اه لاناک رد روبع زمر تظفاحم ندرک لاعفریغ/لاعف

102

اه لاناک لفق ندرک زاب/لفق

102

لاناک هرامش شیاریو تیلباق یزاس لاعفریغ/لاعف

102