سيونريز نابز میظنت

نونکا سیونریز نابز سیونریز یسرتسد تیلباق متسیس MENU MENU/123‏

دیدرک میظنت لوا سیونریز ناونع هب هک ینابز هب اه سیونریز هدهاشم یارب ار هاوخلد .دینک هدهاشم دیهد یم حیجرت هک ینابز هب ار اه سیونریز دیناوت یم

.دینک باختنا

هاوخلد یاه نابز میظنت

سیونریز یسرتسد تیلباق متسیس MENU MENU/123‏

ناونع هب ار دیهد یم حیجرت رتشیب هک ینابز .دینک هدهاشم دینک یم نیعم مود سیونریز ای لوا سیونریز ناونع هب هک ینابز هب ار اه سیونریز دیناوت یم

.دینک نیعم مود سیونریز ناونع هب ار مود یحیجرت نابز و لوا سیونریز

.دشاب هتشاد توافت ییایفارغج هقطنم اب تسا نکمم نویزیولت هحفص یور هدش هداد ناشن نابز" "

دوجوم یاه لاناک یارب ندرک نکسا

نونکا راکدوخ یبای جوم راکدوخ یبای جوم شخپ لاح رد MENU MENU/123‏

.دنک سکدنیا و نکسا نویزیولت نتنآ یدورو هدننک لصتم قیرط زا هدش تفایرد یاه لاناک همه راکدوخ روط هب هک دینک میظنت یروط ار نویزیولت دیناوت یم

.دینک باختنا ار عورش

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

.دینکب ار راکنیا هک تسین مزلا ،دشاب هدش لصو هراوهام هدنریگ ای لباک هبعج هب نویزیولت رگا" "