اه ملیف یاشامت نیح رد دوجوم یاهدرکلمع و اه همکد

ناشن ینامز لصاوف نامه رد اه میرف زا شیامن شیپ ریواصت .دنوش هداد ناشن دوجوم یاه هنیزگ ات دیهد راشف اه ملیف یاشامت نیح رد ار )دورو( Enter همکد

.دنوش یم دیدپان دیهد یم راشف ار RETURN همکد هکیماگنه اه هنیزگ .دیورب صاخ میرف کی هب یناسآ هب دیناوتب امش ات دنوش یم هداد

شخپ / ثکم● ●

،هدش هتشاد هگن ملیف هکیلاح رد نویزیولت .دینک هدافتسا هدش هتشاد هگن ملیف هکیماگنه ریز یاه تیلباق زا دیناوت یم .دنک یم شخپ ای هتشاد هگن ار ملیف

.دنک یمن شخپ ار ادص

.دنک یم نکسا همکد ندرشف اب میرف هب میرف تروص هب ار هدش هتشاد هگن ملیف :هلحرم

.دنک یم شخپ همکد ندرشف اب )1/2 ،‏1/4 ،‏1/8( هتسهآ تکرح تروص هب ار ملیف :هتسهآ تکرح

عیرس ندرب ولج / ندرب بقع● ●

.دینک باختنا ًاررکم ار همکد نیا ،یداع تعرس ربارب 3 رثکادح ات ندرب ولج ای بقع تعرس شیازفا یارب .درب یم ولج عیرس ای هدرب بقع هب ار ملیف

.دیهد راشف ار همکد ،یداع شخپ تعرس هب تشگزاب یارب

یدعب / یلبق● ●

یم عورش ادتبا زا ار یلعف ملیف ،رابکی یارب همکد ندرشف .دیهد راشف رابود یلبق ملیف شخپ یارب ار همکد .دنک یم شخپ ار یدعب ای یلبق ملیف

.دنک

.دیهد راشف یدعب ملیف شخپ یارب ار همکد

رارکت● ●

.دنک یم شخپ ررکم روط هب ار هشوپ نامه رد وئدیو یاه لیاف همه ای ررکم روط هب ار یلعف یوئدیو لیاف