هرهچ ییاسانش زا هدافتسا

ناوت یم ار هرهچ کی اهنت .دیوش Samsung یاه باسح دراو هرهچ صیخشت تیلباق زا هدافتسا اب و هدرک تبث نویزیولت نیبرود اب ار دوخ هرهچ دیناوت یم

.دوش هجاوم یتلاکشم اب نآ ییاسانش رد نویزیولت تسا نکمم ،هرهچ یور یاه هیاس ای/و طیحم رون نازیم هب یگتسب .دومن تبث باسح ره یارب

.دوش هعجارم "دینک هعلاطم هرهچ ییاسانش ای کرحتم ،ادص زا هدافتسا زا لبق" هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب" "

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا"

"

بصن نویزیولت رد UHD Evolution Kit زا SEK-3500 یرس یاه لدم اب زاسوت نیبرود ای ،تسا 9000 یرس زا نویزیولت لدم هکیماگنه]

]

صوصخم USB هاگرد هب دیاب نویزیولت یباختنا نیبرود .درک لصو یباختنا نیبرود کی هب تیلباق نیا زا هدافتسا یارب دیاب ار نویزیولت ،تسا هدشن

 

.دننک یمن ینابیتشپ هرهچ ییاسانش ای نویزیولت نیبرود زا USB یاه هاگرد ریاس .دوش لصو نویزیولت تشپ رد

 

Samsung باسح رد امش هرهچ تبث

باختنا ار سکع نتفرگ سپس و ،دیا هدرکن داجیا ارنآ لابقً رگا ،Samsung باسح داجیا یارب .دینک باختنا دوخ باسح روبع زمر ندرک دراو زا دعب ار

.تسا هدرک ییاسانش ار امش هرهچ نویزیولت ،دش زبس هریاد هکیماگنه .دیهد رارق زمرق هریاد هدودحم رد ار دوخ هرهچ ، هدرک

.دیوش دراو دوخ Samsung باسح هب دیاب ،تیلباق نیا زا هدافتسا یارب" "

.دننک یم یریگولج نیبرود طسوت امش هرهچ حیحص ییاسانش زا اه هیاس .دینک زیهرپ دوخ هرهچ یور رب هیاس زا .دشاب تیؤر لباق نیبرود یارب دیاب امش لماک هرهچ" "

.دیشاب هتشاد یثنخ هفایق ناکما دح ات و دیدنبب ار دوخ ناهد هولاعب .دیراد هگن یثنخ ناکما دح ات ار دوخ هرهچ تلاح" "

.دوش هعجارم " Samsung باسح داجیا" هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب" "