ریوصت تیعقوم و هزادنا رییغت

ريوصت هزادنا رييغت

نونکا ریوصت هزادنا ریوصت هزادنا ریوصت MENU MENU/123‏

.دیهد رییغت ار نویزیولت هحفص یور هدش هداد شیامن ریوصت هزادنا دیناوت یم

21:9● ●

.دنک یم میظنت 21:9 ضیرع هحفص تمرف یور ار ریوصت هزادنا

.دننک یم ینابیتشپ S9W یرس یاه لدم اهنت ار تلاح نیا" "

راکدوخ● ●

مئلاع ،اه سیونریز هب یگتسب تسا نکمم ریوصت هزادنا یلو .دنک یم میظنت راکدوخ روط هب ریوصت یدورو یاه لانگیس ساسارب ار ریوصت هزادنا

.دنک رییغت هحفص یور هدش هداد شیامن دراوم ریاس ای یراجت

.دننک یم ینابیتشپ S9W یرس یاه لدم اهنت ار تلاح نیا" "

.دنکن راک تسرد یدورو یاه لانگیس هب یگتسب تسا نکمم تلاح نیا" "

16:9● ●

.دنک یم میظنت 16:9 ضیرع هحفص تمرف یور ار ریوصت

ییامنگرزب● ●

.داد تکرح نییاپ و لااب تمس هب ناوت یم ار هدش ییامنگرزب ریوصت .دنک یم ییامنگرزب یدومع تروص هب ار 16:9 ریواصت

سیونریز● ●

.دیهد رییغت سیونریز اب وئدیو یاشامت ماگنه رد رت تحار یاشامت یارب ار سیونریز تامیظنت ات دهد یم ناکما امش هب

.دننک یم ینابیتشپ S9W یرس یاه لدم اهنت ار تلاح نیا" "

هاوخلد میظنت● ●

،پچ تمس هب ناوت یم ار هدش ییامنکچوک ای ییامنگرزب ریوصت .دنک یم ییامنکچوک ای ییامنگرزب یقفا ای/و یدومع تهج رد ار 16:9 ریواصت

.داد تکرح نییاپ و لااب ،تسار

4:3● ●

.دنک یم میظنت 4:3 تلاح یور ار ریوصت هزادنا