تسار و پچ ،نییاپ ،لااب تمس رد یکشم یاهراون داجیا بجوم تسا نکمم مادقا نیا .دینکن اشامت 4:3 تلاح رد دیدم یاه تدم یارب ار نویزیولت] ]

.تسا هدشن دیق یتناراگ رد تاعلاطا نیا هک دینک هجوت .دوش شیامن هحفص

یاه لانگیس و ریوصت یاه هزادنا" هب ،هدش ینابیتشپ ریواصت هزادنا دروم رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دنتسه توافتم یدورو لانگیس اب هدش ینابیتشپ ریواصت هزادنا" "

.دوش هعجارم "یدورو

ناوت یمن و هدوب تباث 3840 x 2160p ریوصت هزادنا نوچ تسین دوجوم دنا هدش هداد ناشن 3840 x 2160p نشولوزر هب هک یریواصت یارب ریوصت هزادنا تیلباق" "

.داد رییغت ارنآ

ريوصت هزادنا راکدوخ رييغت

راکدوخ ضیرع ریوصت هزادنا ریوصت MENU MENU/123‏

.درک دهاوخ هدافتسا همانرب هدننک هئارا طسوت هدش هیصوت ریوصت هزادنا زا راکدوخ روط هب امش نویزیولت ،دشاب هدش نشور هکیماگنه

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

هحفص هزادنا هب ای 4:3 تلاح رد ریوصت هزادنا رییغت

4:3 هحفص هزادنا ریوصت هزادنا ریوصت MENU MENU/123‏

هزادنا .دینک باختنا هحفص هزادنا هب ای 4:3 تلاح رد نویزیولت یاشامت نیح رد ار تسا بسانم امش ییایفارغج هقطنم اب هک یریوصت هزادنا دیناوت یم امش

.دینک میظنت دروم نیا رد ار ریوصت هزادنا ات دهد یم ناکما امش هب تیلباق نیا و هدوب توافتم روشک اب هدش ینابیتشپ ریواصت

.تسین دوجوم دشاب هدش لصو نویزیولت هب HDMI هدنهد لاصتا ای تننوپماک هدنهد لاصتا قیرط زا یجراخ هاگتسد هکیماگنه 4:3 تلاح" "

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

شیامن هحفص رد ریوصت نداد اج

نونکا هحفص هزادنا هب ریوصت هزادنا ریوصت MENU MENU/123‏

اج شیامن هحفص رد دوش داجیا دیا هدرک باختنا هک یا هزادنا رد یتیدودحم هنوگچیه هکنیا نودب لماک ریوصت هک دینک یدنبرکیپ یروط ار نویزیولت دیناوت یم

.دریگب

.تسین دوجوم ریوصت هزادنا هب یگتسب تیلباق نيا" "