امش یادص اب نویزیولت لرتنک

ادص صیخشت یزادنا هار

ادص صیخشت متسیس MENU MENU/123‏

.دوش هدافتسا نویزیولت یادص زا ایآ هکنیا و هدش هدافتسا نابز لاثم یارب ،دینک مامت ار ادص ییاسانش یارب مزلا تامیظنت

متسیس

یسرتسد تیلباق

تامیظنت

یشزرو تلاح

یسراف

ونم نابز

دنمشوه تینما

هروظنمدنچ لرتنک میظنت

ادص صیخشت

.دشاب توافتم قوف ریوصت اب لدم هب یگتسب تسا نکمم نویزیولت یونم" "