نویزیولت یادص یزاس لاعفریغ ای یزاس لاعف

نونکا نویزیولت یادص ادص صیخشت متسیس MENU MENU/123‏

.دینک لاعفریغ ای لاعف دوخ یتوص یاه نامرف اب ار نویزیولت یادص

نویزیولت یادص یارب تیسنج باختنا

نونکا ادص تیسنج ادص صیخشت متسیس MENU MENU/123‏

.دینک باختنا ،ادص صیخشت تیلباق زا هدافتسا ماگنه ار نویزیولت یادص تیسنج دیناوت یم

ادص صیخشت نابز رییغت

نونکا نابز ادص صیخشت متسیس MENU ‏MENU/123

.دینک باختنا ار ادص صیخشت تیلباق زا هدافتسا نابز دیناوت یم

.دینک باختنا ار رگید نابز کی ،دشابن دوجوم هدش باختنا نابز رگا .تسین دوجوم اه نابز یخرب رد یلماعت یادص صیخشت" "

یزاس لاعف تاملک فذح ای ندوزفا

هملک ندرک وگزاب ادص صیخشت متسیس MENU MENU/123‏

یارب .دینک یم نایب ادص صیخشت تیلباق عورش یارب هک دشاب یم یترابع ای هملک یزاس لاعف هملک .دینک فذح ای هدوزفا ار یزاس لاعف تاملک دیناوت یم فذح سپس و هدرک باختنا ارنآ ،تسیل زا یزاس لاعف هملک فذح یارب .دینک باختنا ار زادنا هار یاه هژاو ندوزفا ،تسیل هب دیدج یزاس لاعف هملک کی ندوزفا

.دینک باختنا ار زادنا هار یاه هژاو

.تسا هدش ینابیتشپ 9500 یرس لدم یارب اهنت تیلباق نیا" "

.دشاب هتشاد زاسوت نیبرود کی دیاب تیلباق نیا زا هدافتسا یارب نویزیولت ،دینک یم هدافتسا UHD Evolution Kit زا SEK-3500 یرس یاه لدم زا هکیماگنه" "