رگید یاهدرکلمع زا هدافتسا

یسرتسد یاه تیلباق عیرس یارجا

151

نایانیبان یارب یتوص یاهامنهار یزاس لاعف

151

ونم تیفافش میظنت

152

)دایز یگدنشخرد( یکشم هنیمز یور دیفس نتم

152

)نایانیبان یارب( ملق ندرک گرزب

152

)نایانیبان یارب( رود هار زا لرتنک دروم رد یتاعلاطا

153

)نایاونشان یارب( Bluetooth یشوگ قیرط زا نویزیولت هب نداد شوگ

153

یدنه یامنیس تلاح زا هدافتسا

153

ونم نابز رییغت

153

روبعزمر میظنت

154

اهنلاعا لرتنک

154

اشامت هیواز میظنت

154

یزاب تلاح یزاس لاعف

154

)BD Wise( ریوصت لآ هدیا تیفیک و رت ینغ یاه گنر

155

ادص دروخزاب یزاس لاعف ریغ/یزاس لاعف

155

لرتنک هلیم لفق ندرک زاب/ندرک لفق

155

ندرک توب نیح رد Samsung کرام ندرک ناهنپ/نداد ناشن

155

رت عیرس توب یارب نویزیولت یزاس لاعف

156

لباقم یاهرگناشن یزاس لاعفریغ/لاعف

156

شزرل شهاک

156

ییوگدمآ شوخ یادص یزاس لاعفریغ/لاعف

157

هیاپ رون یزاس لاعفریغ/لاعف

157

یلوپ یاه ملیف یاشامت( DivX زاوج اب هاگتسد ناونع هب نویزیولت تبث

157

 

)DivX

هناخراک تامیظنت هب نویزیولت ندنادرگرب

158

)اه هاگشورف یارب( یشیامن لدم ناونع هب نویزیولت زا هدافتسا

158

UHD Evolution Kit اب نویزیولت یاه هداد زا نتفرگ نابیتشپ

158

هدش طبض یاه همانرب یروآزورب

159

)HbbTV( اه هداد تامدخ تیلباق یزاس لاعفریغ/یزاس لاعف

تسكت هلت یگژیو

تلااکشا عفر

ینابیتشپ تفایرد

رود هار زا تیریدم قیرط زا ینابیتشپ

163

تامدخ یارب بطاخم تاعلاطا ندرک ادیپ

164

تسا هجاوم یلکشم اب ریوصت

ریوصت شیامزآ

165

ریوصت ینابیتشپ یاهدرکلمع

)ریوصت رد ریوصت( ریوصت رد ریوصت یاشامت

126

ریوصت تیعقوم و هزادنا رییغت

127

)شوماخ ریوصت( ادص طقف هب نداد شوگ

129

ریوصت تلاح تامیظنت ددجم میظنت

129

ادص تیفیک میظنت

ادص تلاح باختنا

130

یتوص یاه هولج زا هدافتسا

131

ادص ندرک یشرافس

132

ادص زا ینابیتشپ یاه تیلباق زا هدافتسا

اهوگدنلب باختنا

133

نویزیولت بصن عون ندرک صخشم

133

Samsung یتوص هاگتسد قیرط زا نویزیولت یادص هب نداد شوگ

133

 

Bluetooth

Bluetooth یشوگ قیرط زا نویزیولت هب نداد شوگ

134

Samsung اب راگزاس یوگدنلب قیرط زا نویزیولت یادص هب نداد شوگ

135

Multiroom Link

لاتیجید یادص یجورخ یزاس لاعف

137

یدعب هس تلاح رد 3D یادص هب نداد شوگ

138

ادص تامیظنت همه ددجم میظنت

138

ینابیتشپ و متسیس

رمیات زا هدافتسا و نامز میظنت

یلعف نامز میظنت

139

اهرمیات زا هدافتسا

141

یژرنا ییوج هفرص و هحفص یگتخوس لباقم رد تظفاحم یاه تیلباق زا هدافتسا

هحفص یگتخوس زا یریگشیپ

143

نویزیولت یژرنا فرصم شهاک

143

Anynet+ (HDMI-CEC)‎زا هدافتسا

Anynet+ (HDMI-CEC) یزادنا هار

145

Anynet+ (HDMI-CEC) زا هدافتسا

146

نویزیولت رازفا مرن یروآ زورب

شیاریو نیرتدیدج هب نویزیولت رازفا مرن یروآ زورب

148

نویزیولت راکدوخ یروآ زورب

148

برخم دک و ندرک که لباقم رد نویزیولت زا تظفاحم

برخم دک یارب هدش لصو هظفاح و نویزیولت لرتنک

149

یفاضا یاه تیلباق یدنبرکیپ

150