هورگ● ●

،نویزیولت ،دراوم همه :دنا هدش میسقت ریز یاه هورگ هب نویزیولت رد هدش ظفح یاه لاناک .دهد یم ناشن ار تسیل رد هدش باختنا هورگ یاه لاناک

.هدش یراذگزمر و ناگیار ،گولانآ ،ویدارهاوخلد شیاریو● ●

.دنک یم نییعت ار هاوخلد یاه لاناک

.دوش هعجارم "یصخش هاوخلد تسرهف داجیا" هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب" "

لاناک مانرییغت● ●

.دشاب فرح 5 رثکادح لوط هب دناوت یم دیدج مان .دهد یم رییغت ار گولانآ یاه لاناک مان

تاعلاطا● ●

.دهد یم ناشن یلعف همانرب دروم رد ار حورشم تاعلاطا

اه لاناک رد روبع زمر تظفاحم ندرک لاعفریغ/لاعف

لاناک شیاریو شخپ لاح رد MENU ‏MENU/123

.دینک لاعف ار دننک اشامت امش نادنزرف دیهاوخ یمن هک ییاه لاناک یارب روبع زمر تظفاحم دیناوت یم امش

.دشاب هدش نشور )لاناک لفق شخپ لاح رد MENU ‏MENU/123( لاناک لفق هک دیوش نئمطم ،روبع زمر تظفاحم یزاس لاعف زا لبق" "

اه لاناک لفق ندرک زاب/لفق

.دینک باختنا هحفص نییاپ رد ار دوش زاب لفق ای دوش لفق سپس و هدرک باختنا لاناک شیاریو هحفص زا ار اه لاناک .دینک ییاشگزاب ای لفق ار اه لاناک دیناوت یم

.دینک دراو ار روبع زمر ،دش رهاظ روبع زمر دورو هرجنپ هکیماگنه

لاناک هرامش شیاریو تیلباق یزاس لاعفریغ/لاعف

لاناک هرامش شیاریو شخپ لاح رد MENU MENU/123‏

.دوش یمن یروآ زور هب راکدوخ روط هب لاناک تاعلاطا ،دش ضوع لاناک هرامش هکیماگنه .دینک هدافتسا لاناک هرامش رییغت یارب تیلباق نیا زا

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "