تنظیمات

Wi-Fi باوخ همان هویش میظنت

.دینزب هبرض باوخ یط رد Wi-Fi نتشادهگن نشور هتفرشيپ یور

یتقو .دنک یم شوماخ ار Wi-Fi یاه لاصتا راکدوخ روط هب هاگتسد ،دوش یم شوماخ هحفص هک یماگنه ادیپ یسرتسد اهنآ هب ،دنک هدافتسا هارمه نفلت یاه هکبش زا ات دشاب هدش میظنت هاگتسد رگا ،دتفا یم قافتا نیا هنیزگ نیا ،یبناج یاه‌هنیزه زا زیهرپ یارب .دوش هداد لاقتنا یاه هنیزه ثعاب تسا نکمم راک نیا .دنک یم

.دینک میظنت هشیمه یور ار

هکبش نلاعا میظنت

ناشن تیعضو راون رد دامن کی ،دندوب سرتسد رد هک یماگنه و دنک ییاسانش ار Wi-Fi یاه هکبش دناوت یم هاگتسد

.دهد

.دوش لاعف یگژیو نیا ات دینزب تملاع ار هکبش نلاعا و دینزب هبرض هتفرشيپ یور

میقتسم Wi-Fi

.دنک یم لصو مه هب Wi-Fi هکبش قیرط زا یسرتسد هطقن هب زاین نودب ار اه‌هاگتسد Wi-Fi Direct

.دینزب هبرض میقتسم Wi-Fi یور

ثوتولب

.دینک لاعف هاتوک هلصاف رد تاعلاطا لدابت یارب ار ثوتولب یگژیو

.دینزب هبرض نآ ندرک لاعف یارب ثوتولب دیلک یور سپس و دینزب هبرض ثوتولب یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینزب هبرض یور رتشیب یاه هنیزگ زا هدافتسا یارب

.دینک میظنت ار تسا هدهاشم لباق هاگتسد هک ینامز تدم :تیؤر تیلباق هفقو نامز

.دینک هدهاشم ثوتولب یگژیو قیرط زا ار هدش تفایرد یاه لیاف :هدش تفایرد یاهلیاف

92