آغاز به کار

هحفص لفق ندرک زاب ای ندرک لفق

یارب هاگتسد هک یتروص رد ،نینچمه .دنک‌یم لفق ار نآ و دنک‌یم شوماخ ار هحفص ،شوماخ-نشور همکد نداد راشف

.دوش‌یم لفق راکدوخ تروص هب و هدش شوماخ هحفص ،دوشن هدافتسا یصخشم تدم

لفق ندرک زاب هیحان لخاد رد و دیهد راشف ار یلصا هحفص همکد ای شوماخ-نشور همکد ،هحفص لفق ندرک زاب یارب

.دیشکب هاوخلد تهج کی رد ار ناتتشگنا هحفص

لفق شور رییغت هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دیهد رییغت هحفص لفق ندرک زاب یارب ار لفق ندرک زاب دک دیناوت‌یم

.دینک هعجارم هحفص

18