مقدمات

دیلک هحفص رگید یاهدرکلمع زا هدافتسا

،هدش هدافتسا هک یدرکلمع نیرخآ هب هتسب .دیراد هگن و دینزب هبرض یور ،توافتم یاهدرکلمع زا هدافتسا یارب

.دنوش رهاظ دامن یاج هب اهدامن ریاس تسا نکمم

.ادص قیرط زا نتم ندرک دراو :

.ﺪﻴﻫﺩ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺍﺭ ﻥﺎﺑﺯ

.ﺪﻴﻨﮐ ﺯﺎﺑ ﺍﺭ ﺪﻴﻠﮐ ﻪﺤﻔﺻ

ﻪﺑ ﻦﺘﻣ ﻥﺩﺮﮐ ﺩﺭﺍﻭ ﺭﺩ ﺚﮑﻣ ﺎﻳ ﻉﻭﺮﺷ

.ﺍﺪﺻ ﻪﻠﻴﺳﻭ

.دروب پیلک زا دروم کی ندوزفا :

.دیلک هحفص تامیظنت رییغت :

یراذگ یاج و ندرک یپک

.دیراد هگن و دینزب هبرض نتم یور1 1

.دینزب هبرض همه باختنا یور ،نتم لک باختنا یارب ای دیشکب ار ای ،رظن دروم نتم باختنا یارب2 2

.دوش یم یپک دروب پیلک رد هدش باختنا نتم .دینزب هبرض شرب اي یپک یور3 3

هبرض قاحلا یور سپس و دیرادهگن و دینزب هبرض دریگب رارق اجنآ رد نتم دیهاوخ یم هک یا هطقن یور4 4

.دینک باختنا ار نتم و دینزب هبرض دروب پیلک یور ،دیا هدرک یپک لابقً هک ینتم یراذگ‌یاج یارب .دینزب

31