ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜆䜆✀ 䠆찆順꼆찆䜆䔆䄆찆

Play ناوخباتک

.دیناوخب ار اهنآ و دینک دولناد Play هاگشورف زا ار یعونتم یاه‌باتک

Play هکد

.دینک هعلاطم تحار ناکم کی رد دیراد هقلاع اهنآ هب هک ار یتلاجم و رابخا

Play یاه یزاب

.دینک یزاب نارگید اب ار اهنآ و دینک دولناد Play هاگشورف زا ار اه‌یزاب

Drive

هب نارگید اب ار نآ و دیشاب هتشاد یسرتسد اهنآ هب اج همه زا ،دینک هریخذ یربا هریخذ یاضف رد ار ناتیاوتحم

.دیراذگب کارتشا

YouTube

.دیراذگب کارتشا هب نارگید اب ار اهنآ و دینک داجیا ای هدرک اشامت ار اهویدیو

اه سکع

.دینک تیریدم ار دیا‌هدرک دولپآ Google+‎رد و دیا‌هدرک هریخذ هاگتسد رد هک ییاهویدیو و اه‌موبلآ ،اه‌سکع

Hangouts

پگ ماگنه رد ییویدیو یاه‌سامت و اه‌کلکش ،ریواصت زا و دینزب پگ یهورگ ای هناگادج تروص هب ناتناتسود اب

.دینک هدافتسا ندز

Google

.دینک وجتسج ناتهاگتسد رد و تنرتنیا رد ار یدراوم هب تعرس هب

یتوص یوجتسج

.دینک وجتسج ار یدراوم تعرس هب ترابع ای هژاودیلک کی نتفگ اب

Google تامیظنت

.دینک یدنبرکیپ ار Google طسوت هدش هئارا یاه‌یگژیو زا یخرب هب طوبرم تامیظنت

81