قابلیت اتصال شبکه

ثوتولب گنیرتت زا هدافتسا

هک دینک لصاح نانیمطا .دینک یراذگ کارتشا رگید یاه هاگتسد اب ثوتولب قیرط زا ار هاگتسد هارمه نفلت هداد لاصتا

.دنک یم ینابیتشپ ثوتولب یگژیو زا لصتم هنایار

رياس اب ندرک تفج هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک تفج رگید هاگتسد ای ثوتولب قیرط زا ار ناتهاگتسد1 1

.دینک هعجارم ثوتولب یاههاگتسد

.دینزب هبرض هارمه نفلت لاصتا هطقن و هطساو اب لاصتا تامیظنت یور ،ناتهاگتسد یاه همانرب هحفص رد2 2

.دینزب تملاع ار ثوتولب لاصتا3 3

.دینزب هبرض تنرتنیا هب یسرتسد یور ،دینک زاب ار ثوتولب تامیظنت هحفص ،لصتم هاگتسد رد4 4

.دوش یم رهاظ تیعضو راون رد ،‌هاگتسد ود ندش لصتم زا سپ

.دینک هدافتسا تنرتنیا هب یسرتسد یارب هاگتسد هارمه نفلت یاه‌هداد لاصتا زا ،لصتم هاگتسد رد5 5

.دنشاب توافتم لصتم یاه‌هاگتسد هب هتسب تسا نکمم لاصتا یاه شور

تنرتنيا

بو تاحفص رورم

.دینزب هبرض تنرتنيا یور اه همانرب هحفص رد1 1

تمسق رانک رد وجتسج روتوم دامن یور ،وجتسج روتوم نداد رییغت یارب .دینزب هبرض سردآ تمسق یور2 2

.دینزب هبرض بو سردآ

37