اتصال ٜ⠆ سایر دستگاهها

ثوتولب یاههاگتسد رياس اب ندرک تفج

سپس و دوش لاعف ات دینزب هبرض ثوتولب دیلک یور ،دینزب هبرض ثوتولب تامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض نکسا یور

.دنوش یم تسرهف هدش ییاسانش یاه‌هاگتسد

.دینزب هبرض هاگتسد مان یور ،دریگ رارق اه‌هاگتسد ریاس دید ضرعم رد هاگتسد هکنیا میظنت یارب

.دینک باختنا ندش تفج یارب ار هاگتسد کی2 2

.دینزب هبرض هاگتسد مان یور ،روبع دیلک راکدوخ دیلوت دییأت نودب ،تسا هدش تفج هاگتسد نیا اب لابق رگا

دید تیلباق هنیزگ هاگتسد هک دینک تساوخرد ،درادن رارق تسرهف رد یزاس‌تفج یارب رظن دروم هاگتسد رگا

.دنک نشور ار دوخ

.دیریذپب ‌هاگتسد ود ره رد ار ثوتولب زوجم تساوخرد ،دییأت یارب3 3

هداد تفایرد و لاسرا

یاه‌لیاف ای نیبطاخم ریظن ییاه‌هداد دیناوت یم .دننک یم ینابیتشپ ثوتولب قیرط زا هداد لاقتنا زا اه همانرب زا یرایسب هاگتسد هب ریوصت کی لاسرا زا یلاثم لاثم ریز یاهراک .دیراذگب کارتشا هب ثوتولب یاه‌هاگتسد ریاس اب ار هناسر

.دشاب یم رگید

ریوصت کی لاسرا

.دینزب هبرض یرلاگ یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینک باختنا ار ریوصت کی2 2

.دینک باختنا نآ هب ریوصت لاقتنا یارب ار یهاگتسد سپس و دینزب هبرض ثوتولب یور3 3

دید تیلباق هنیزگ هاگتسد هک دینک تساوخرد ،درادن رارق تسرهف رد یزاس‌تفج یارب رظن دروم هاگتسد رگا

.دریگ رارق اه‌هاگتسد ریاس دید ضرعم رد هک دینک میظنت ار دوخ هاگتسد ای .دنک نشور ار دوخ

.دیریذپب ‌رگید هاگتسد رد ار ثوتولب زوجم تساوخرد4 4

83