ﻭﻠﺟ ﻥﻳﺑﺭﻭﺩ

ﯽﺳﻣﻟ ﻪﺣﻔﺻ

ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺣﻔﺻ ﻪﻣﮐﺩ

ﺭﻳﺧﺍ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺭﺑ ﻪﻣﮐﺩ ﻥﻭﻓﻭﺭﮑﻳﻣ

ﺕﺳﺩﻫ یﺩﻭﺭﻭ

ﺵﻼﻓ ﺕﺷﭘ ﻥﻳﺑﺭﻭﺩ

ﯽﺗﺷﭘ ﺵﻭﭘﺭﺩ

ﯽﻠﺻﺍ ﻥﺗﻧﺁ

آغاز به کار

هاگتسد یلک یامن

ﯽﺷﻭﮔ

ﺵﻭﻣﺎﺧ-ﻥﺷﻭﺭ ﻪﻣﮐﺩ

ﺕﺷﮔﺯﺎﺑ ﻪﻣﮐﺩ

ﻩﺭﻭﻅﻧﻣ ﺩﻧﭼ ﮏﺟ

GPS ﻥﺗﻧﺁ ﻭﮔﺩﻧﻠﺑ

ﺍﺩﺻ ﻡﻳﻅﻧﺗ ﻪﻣﮐﺩ

یلاخ ای لاصتا تلاکشم داجیا ثعاب تسا نکمم راک نیا .دیناشوپن رگید ءایشا ای تسد اب ار نتنآ تمسق•

.دوش یرتاب ندش

هدشن دییأت هحفص یاه ظفاحم زا هدافتسا .دوش یم داهنشیپ گنوسماس دییأت دروم هحفص ظفاحم زا هدافتسا•

.دندرگ اهروسنس درکلمع رد للاتخا ثعاب تسا نکمم

بوطرم یاه طیحم ای بآ ضرعم رد هک ینامز یسمل هحفص .دنک ادیپ سامت یسمل هحفص اب بآ دیراذگن•

.دنکن لمع تسرد تسا نکمم دریگب رارق

7