مقدمات

اه‌همانرب فذح ای بصن

Samsung Apps \GALAXY Apps\

.دینک هدافتسا اه‌همانرب دولناد و یرادیرخ یارب همانرب نیا زا

.دینزب هبرض Samsung Apps \GALAXY Apps) یور اه همانرب هحفص رد

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یدربراک همانرب نیا

یدربراک یاه همانرب بصن

.دینزب هبرض یور هژاو دیلک کی یوجتسج یارب ای دینک رورم یدنب هقبط بسح رب

.دینزب هبرض ناگیار یور ،ناگیار یاه‌همانرب دولناد یارب .دینک باختنا نآ تاعلاطا هدهاشم یارب ار همانرب کی

.دینزب هبرض تسا ‌همانرب تمیق هدنهد ناشن هک یا همکد یور ،ناگیارریغ یاه‌همانرب دولناد و یرادیرخ یارب

اه همانرب راکدوخ یناسرزور هب تامیظنت یور ،راکدوخ یناسرزور‌هب تامیظنت رییغت یارب

.دینک باختنا ار یا‌هنیزگ سپس و دینزب هبرض

Play هاگشورف

.دینک هدافتسا اه‌همانرب دولناد و یرادیرخ یارب همانرب نیا زا

.دینزب هبرض Play هاگشورف یور اه همانرب هحفص رد

یدربراک یاه همانرب بصن

.دینزب هبرض یور هژاو دیلک کی یوجتسج یارب ای دینک رورم یدنب هقبط بسح رب

.دینزب هبرض بصن یور ،ناگیار یاه‌همانرب دولناد یارب .دینک باختنا نآ تاعلاطا هدهاشم یارب ار همانرب کی لابند ار هحفص یور یاه‌لمعلاروتسد و دینزب هبرض تمیق یور ،ناگیارریغ یاه‌همانرب دولناد و یرادیرخ یارب

.دییامن

اه همانرب راکدوخ یناسرزور هب تامیظنت یور ،راکدوخ یناسرزور‌هب تامیظنت رییغت یارب

.دینک باختنا ار یا‌هنیزگ سپس و دینزب هبرض

28