اٜ⠆⨆⼆✀ ✆찆䘀مطلٜ را مطالعه کنید

لمعلاروتسد یاهدامن

دوش نارگید ای امش تحارج بجوم دناوت یم هک ییاه تیعضو :راطخا

دوش لیاسو ریاس ای امش هاگتسد ندید بیسآ بجوم دناوت یم هک ییاه تیعضو :رادشه

تاعلاطا ریاس ای هدافتسا یاهدنفرت ،تاکن :هتکن

5