آغاز به کار

هاگتسد ندرک شوماخ و نشور

.دوش نشور هاگتسد ات دیراد هگن هیناث دنچ و هداد راشف ار شوماخ-نشور همکد

یور یاه‌لمعلاروتسد ،هناخراک یاه‌هداد هب یناشنزاب ماجنا زا سپ ای راب نیلوا یارب هاگتسد ندرک نشور ماگنه

.دینک لابند ناتهاگتسد یزادنا‌هار یارب ار هحفص

.دینزب هبرض ندرک شوماخ یور و دیراد هگن و هداد راشف ار شوماخ-نشور همکد ،هاگتسد ندرک شوماخ یارب

زا ،اه ناتسرامیب و اهامیپاوه دننام ،تسا عونمم میس یب یاه هاگتسد زا هدافتسا هک دیتسه یقطانم رد یتقو

.دینک یوریپ زاجم نانکراک طسوت هدش بصن تاروتسد و اهرادشه همه

17