ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜆䜆✀ 䠆찆順꼆찆䜆䔆䄆찆

هاوخلد دروم تسیل هب هاگتسیا ندوزفا

.دوش هفاضا هقلاع دروم تسیل هب هاگتسیا ات یدنزب هبرض یور سپس و دیورب ییویدار هاگتسیا کی هب

Google یاه‌همانرب

باسح کی دشاب مزلا تسا نکمم .دهد‌یم هئارا ار راک و بسک یاه‌همانرب و ،یعامتجا هکبش ،یمرگرس Google هعجارم اه کارتشا ميظنت هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دیشاب هتشاد اه‌همانرب یخرب هب یسرتسد یارب Google

.دینک

.دینزب هبرض امنهار یور و دینک زاب ار همانرب یلصا هحفص ،همانرب دروم رد رتشیب تاعلاطا هدهاشم یارب

هتشاد یتوافتم مان ای دنشابن سرتسد رد تسا نکمم ،هقطنم ای تامدخ هدنهد هئارا هب هتسب اه‌همانرب زا یخرب

.دنشاب

Chrome

.دینک رورم ار بو تاحفص و دینک وجتسج ار تاعلاطا

Gmail

.دینک تفایرد و لاسرا Google Mail سیورس قیرط زا ار اه‌لیمیا

Google+

لابند دنراذگ‌یم کارتشا هب رگید دارفا و ناتسود ،هداوناخ هک ار ییاه‌یناسرزور‌هب و دیراذگب کارتشا هب ار ناترابخا

.دینک ینابیتشپ ار ناترگید دراوم و اهویدیو ،اه‌سکع دیناوت‌یم نینچمه .دینک

Maps

.دینک هدهاشم فلتخم یاه‌ناکم یارب ار ناکم تاعلاطا و دیدرگب اه‌ناکم لابند هب ،دیبایب هشقن رد ار ناتناکم

Play Music

.دیراذگب کارتشا هب و دیهد شوگ نآ هب ،دینک شواک ناتهاگتسد رد ار یقیسوم

Play Movies

.دینک دولناد Play هاگشورف زا اشامت یارب ار یعونتم یاوتحم و دینک اشامت ار ناتهاگتسد رد هدش هریخذ یاهویدیو

80