قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

تنوف هزادنا نداد رییغت

زا تحار هدافتسا یارب ار تنوف فلتخم یاه هزادنا هاگتسد .دینک هدافتسا تنوف هزادنا رییغت یارب یگژیو نیا زا رد تسا نکمم گرزب هداعلا قوف یور تنوف هزادنا میظنت .دهد یم هئارا ییانیب تلاکشم یاراد دارفا طسوت هاگتسد

.دشابن هدافتسا لباق اه‌همانرب زا یخرب

.دینزب هبرض تنوف هزادنا یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد

هحفص ییامن‌تشرد

.دینک هدافتسا صاخ هیحان کی ییامنگرزب و هحفص ییامن‌تشرد یارب یگژیو نیا زا

دیلک یور سپس و دینزب هبرض ییامنگرزب تاکرح یسرتسد تیلباق تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض ییامنگرزب تاکرح

.دینک ییامنگرزب صاخ هیحان کی یور ات دینزب هبرض هحفص یور تعرس هب راب هس :ییامنکچوک و ییامنگرزب•

.دینزب هبرض تعرس هب راب هس هحفص یور هرابود ،تشگزاب یارب

.دینک هدافتسا هدش تشرد هحفص رد تکرح یارب تشگنا ود زا :تکرح اب هحفص شواک•

رود مه زا ار دوخ تشگنا ود سپس .دینزب هبرض هدش تشرد هحفص یور تشگنا ود اب :ییامنگرزب تبسن ميظنت•

.دینک ميظنت ار تبسن ات دینک کیدزن مه هب ای

.درک ییامنگرزب ناوت یمن ار هحفص یور یاهدیلک هحفص•

تسا نکمم باسح نیشام و نفلت ریظن اه‌همانرب زا یخرب ییاراک ،دوش یم لاعف یگژیو نیا هک یماگنه•

.دریگ رارق ریثأت تحت

اهادص همه ندرک شوماخ

شوماخ ار هملاکم نیح رد هدنریگ‌سامت یادص و یا‌هناسر یاه‌لیاف یادص ریظن اهادص همه هک دینک میظنت ار هاگتسد

.دنک

تملاع ار دینک شوماخ ار اهادص همه سپس و دینزب هبرض یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دینزب

116